Brand Identity La Bottega

Brand Identity La Bottega

brand-identity-logo-aucadesign_0001

brand-identity-logo-aucadesign_0002

La bottega colori

brand-identity-logo-aucadesign_0004

brand-identity-logo-aucadesign_0005

brand-identity-logo-aucadesign_0014

brand-identity-logo-aucadesign_0013

brand-identity-logo-aucadesign_0012

brand-identity-logo-aucadesign_0011

brand-identity-logo-aucadesign_0010

brand-identity-logo-aucadesign_0009

brand-identity-logo-aucadesign_0008

prove-colore-logodesign-labottega

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva